Belastingafrek

Voordeel voor wie geld leent aan iemand

Wie geld leent aan een familielid of kennis voor renovatiewerken aan een pand dat is geregistreerd als

 • leegstaand,
 • verwaarloosd,
 • onbewoonbaar of
 • ongeschikt,

kan hiervoor een belastingvermindering krijgen. Voorwaarde is dat de lener (of een van de leners) er zelf voor minstens 8 jaar in gaat wonen.

De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 euro per jaar, zolang de lening loopt en de lener de woning als hoofdverblijfplaats heeft.

Bij leningen tot 25.000 euro bedraagt de belastingvermindering 2,5% van het geleende bedrag (berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar zijn opgenomen). Bij grotere leningen geldt het maximumtarief van 625 euro.

Voordelen voor de lener

De lener krijgt een goedkope lening zonder verdere kosten. Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien een vermindering krijgen van 30.000 euro van de heffingsgrondslag voor de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen, (het zogenaamde “renovatieabbatement ”).

Wat en voor wie is de belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten?

Voorwaarden

 1. Het pand staat bij de start van de lening in
  • het leegstandsregister, beheerd door de gemeente en tot 31 december 2009 door Wonen Vlaanderen, of
  • de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, beheerd door RO-Vlaanderen, of
  • de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, beheerd door Wonen Vlaanderen.  U kunt die lijsten inzien bij de huisvestingsdienst of de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.
 2. Het pand mag niet langer dan 4 jaar in deze lijst staan.
 3. De lener (of minstens één van de leners) moet het pand na renovatie minstens 8 jaar zelf bewonen (als hoofdverblijfplaats). Let op: als de lener het pand vroeger verlaat, kan de fiscus het onterecht genoten belastingvoordeel terugvorderen!
 4. De duur van de renovatieovereenkomst mag niet langer dan 30 jaar bedragen.
 5. De kredietgever mag geen zakelijke rechten (bv. eigendom of vruchtgebruik) hebben op het pand tijdens de duur van de overeenkomst of in de vijf jaar ervoor.
 6. De eventuele interest op de lening mag  niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor sociale leningen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen van zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst
 7. Tijdens de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever zelf geen lener zijn in een andere renovatieovereenkomst. De lener mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever, noch lener zijn in een andere renovatieovereenkomst.
 8. De kredietgever en de lener zijn beiden natuurlijke personen (geen vennootschappen of verenigingen).